Vallekilde-Hørve Friskoles historie

Siden 1980

1980

Den 14. maj 1980 mødtes en kreds af forældre hos Lisbeth og Stefan Frederiksen, Vallekilde, for at drøfte mulighederne for at oprette en friskole beliggende i Vallekilde – Hørve området. Den 18. august blev der holdt stiftende generalforsamling. Der mødte 60 mennesker op, og der var 34 elever til Friskolen.

Bestyrelsen konstituerede sig med lærer Stefan Frederiksen som formand.

Den nystartede Vallekilde-Hørve Friskole skulle som alle andre skoler have et logo, men hvordan skulle dette se ud? I forældrekredsen var keramikerne Bodil og Richard Manz for nylig vendt hjem fra et studieophold i Japan, og de meldte sig til at forsøge at lave et forslag til et logo. Da de kom med resultatet, var alle begejstrede. Oprindeligt var logoet lavet i træ, som var malet postkasserødt. Det er inspireret af det asiatiske Yin og Yang-symbol i sin udformning. Inde i cirklen ses, hvis man fokuserer på hele figuren, et smilende ansigt set forfra. Kigger man på én halvdel ad gangen, ser man to ansigter i profil, som smiler til hinanden og er forbundne. I midten er livets træ/kundskabens træ, og på dets stamme kan man finde bogstaverne V, H og F for Vallekilde-Hørve Friskole.

1981

Den 9. august 1981 blev der holdt officiel indvielse af Vallekilde – Hørve Friskole med Jan Borup som friskolens første skoleleder, Jytte Borup som børnehaveklasseleder, Lisbeth Frederiksen som lærer og 34 elever fra børnehaveklassen til 8. kl.

Skolevirksomheden startede i to pavilloner fordelagtigt udlejet af Dansk Friskolefond. De blev sat på en af Dragsholm Kommune lejet grund på Industrivej i Hørve.

1982

Stefan Frederiksen blev ansat som lærer pr. 1. august dette år, og Flemming Fich afløste som formand.

1983

Endnu en gang med hjælp fra Dansk Friskolefond erhvervede Friskolen de bygninger, i hvilke der i dag drives skole – det tidligere forsamlingshus “Baunen” på Vallekildevej.
I august 1983 flyttede Friskolen fra de lejede lokaler på Industrivej til nye lejede bygninger på Vallekildevej.

1984

Jan Borup ønskede at fratræde som skoleleder, så den 1. februar overtog Lisbeth Frederiksen stillingen efter ham.

1986

Den 17. juni 1986 indtrådte Helge Fredslund som formand efter Flemming Fich.

1987

Den 1. februar 1987 overtog friskolens forældre endelig bygningerne for en sum af kr. 1.950.000. Det var en stor dag og en stolt bestyrelse, der kunne underskrive skødet. Dette år fandt desuden en udvidelse af de eksisterende klasseværelser sted samt etablering af kombineret fysik- og grupperum på 1. sal og scene/musiklokale i selve Baunen.

6. -7.  kl. og Stefan Frederiksen arbejdede med Projekt “Hjortesøen”. Dette projekt bestod i at udgrave en våd del af skolens areal til en lille sø og beplante skrænterne omkring den. Dette blev til en fyldig rapport.

Samme år blev der udskrevet en konkurrence af miljøministeriet.i anledning af miljøåret. Børn og lærere blev enige om, at den ville de deltage i, med det netop overståede projekt.

I oktober besøgte friskolens ældste klasser for første gang den tyske venskabsskole Grund – und Haupt-schule St. Johann – Wurtingen. I denne forbindelse hjalp keramikerne Bodil og Richard Manz med at lave en gave til værts-skolen. Dette blev begyndelsen på en række dejlige udvekslingsbesøg til Danmark og Tyskland, som stadig finder sted.

Bestyrelsen konstituerede sig med lærer Stefan Frederiksen som formand.

Den nystartede Vallekilde-Hørve Friskole skulle som alle andre skoler have et logo, men hvordan skulle dette se ud? I forældrekredsen var keramikerne Bodil og Richard Manz for nylig vendt hjem fra et studieophold i Japan, og de meldte sig til at forsøge at lave et forslag til et logo. Da de kom med resultatet, var alle begejstrede. Oprindeligt var logoet lavet i træ, som var malet postkasserødt. Det er inspireret af det asiatiske Yin og Yang-symbol i sin udformning. Inde i cirklen ses, hvis man fokuserer på hele figuren, et smilende ansigt set forfra. Kigger man på én halvdel ad gangen, ser man to ansigter i profil, som smiler til hinanden og er forbundne. I midten er livets træ/kundskabens træ, og på dets stamme kan man finde bogstaverne V, H og F for Vallekilde-Hørve Friskole.

1988

6. – 7. kl. vandt og fik en pragtfuld tur til naturparken Donana i Sydspanien i foråret 1988.

Dette år blev anden etape af ombygningen færdiggjort. Selve “Baunen” blev istandsat samt et grupperum over værkstedet. Begge år var Stig Løcke arkitekt på byggeriet.

Den 31. juli 1988 fratrådte Lisbeth Frederiksen stillingen som skoleleder, og Stefan Frederiksen blev ansat som skoleleder.

I oktober besøgte de ældste af friskolens børn den engelske venskabsskole – St.Anne`s Middle School i Bewdley for første gang.

1989

Efter ansøgning modtog friskolen kr. 25.000 fra Landlegatet. Disse penge blev brugt til at renovere skolens køkken.

Den 28. oktober 1989 indviede man den sidste del af ombygningen af friskolen, så den nu fremstod færdig, hvad angik fysisk indretning til at kunne rumme de 80 elever.

1990

Dette år afløste Sigrun Christensen, Helge Fredslund som formand. På generalforsamlingen besluttedes det at udvide antallet af elever til 85.

Friskolen købte et stykke regnskov i Mellemamerika gennem organisationen Nepentes.

1991

Da Baunen nu var blevet reetableret som samlingssal, søgte skolen og modtog kr. 12.000 fra Landlegatet til indkøb af stole og borde til salen.

De indledende øvelser blev taget til etablering af en skolepasningsordning på VHF.

I april fik friskolen det sidste besøg fra Bewdley. Det nåede at blive til to ture til GB og to besøg fra GB, så lod Mr. Wear sig pensionere, og den nye inspektør ville ikke fortsætte udvekslingen.

Søndag den 11. november 1991 plantede 85 elever og forældre 2500 træer på det 3 tdr. land store areal bag friskolen. Dette var færdiggørelsen af et projekt, der blev påbegyndt i 1987, så der i alt er plantet ca. 4000 træer, og dermed var “Hviskeskoven” en realitet. Friskolen satsede med dette på at komme i betragtning, når “Den gyldne Regnorm” skulle udlodde sin pris til dem, der gør en lokal indsats for miljøet. “Den gyldne regnorm” var en ny folkelig miljøpris. Dette beplantningsprojekt blev fortrinsvis finansieret af fondsmidler.

Dette år kunne friskolen fejre sit 10 års jubilæum.

1992

Tirsdag den 8. september 1992 blev Vallekilde – Hørve Friskole udnævnt til første vinder af “Den gyldne regnorms” store vandrepokal udført af Bjørn Nørgaard og Lene Adler Petersen. Den havde form som hjerteblomsten.

Stefan Frederiksen blev den 1. august 1992 efterfulgt af Michael Tødten som skoleleder. Sigrun Christensen overlod dette år posten som formand til Hans Nielsen.

1993

Landlegatet tildelte friskolen kr. 30.000 til en lydisoleret foldevæg mellem forsamlingssal og musiklokale “i gammelt forsamlingshus” – altså Baunen.

I marts måned afholdt Danmarks Børne- og ungdomskor-forbund den første af en lang række årlige korlejre med overnatning og koncert på friskolen. Korlejrene fandt sidste gang sted foråret 2001.

I marts blev Helle Lerche ansat som skolens sekretær / bogholder.

Allerede dette år skiftede friskolen formand igen, da Hans Nielsen ikke længere havde børn på friskolen. Søren Kirk blev valgt.

1994

Landlegatet bevilgede skolen kr. 25.000 til en staldbygning, som børnene begyndte opførelsen af som en del af undervisningen i faget “Projekt”.

1995

Igen i år bevilgede Landlegatet friskolen midler – kr. 16.000 til den påbegyndte staldbygning. Den 1. august blev Lisbeth Frederiksen skoleleder efter Michael Tødten.

1997

Den 13. juni 1997 indviedes skolens nye scenetæppe. Tæppet er udført af billedvæver Hanne Løcke Christiansen – tidligere forælder på friskolen. Størstedelen af tæppets pris er betalt af diverse fonde.

1998

Friskolen fungerede i maj måned som pilotskole for LEGO. 5. – 6. kl. undersøgte LEGOs nye avancerede teknologiske programmerbare legoklodser. Børnene skulle føre dagbøger over deres iagttagelser.

Den 3. juni 1998 tog skolens formand Søren Kirk sammen med friskolens “første barnebarn” – Nikolaj Andersen det første spadestik til en udvidelse af friskolen med 330 m2. Stig Løcke var endnu en gang arkitekten bag byggeriet.

Bodil Iversen – børnehaveklasseleder – fejrede 10 års jubilæum på VHF.

Indvielsen af den ny bygning fandt sted den 28. november 1998. Friskolen havde således fået 4 dejlige, lyse klasseværelser, 2 toiletter, et rengøringsrum og et nyt lille kontor.

Det gennemsnitlige elevtal pr. årgang var nu blevet 11 – friskolen er hele tiden nødt til at tilpasse netop dette tal efter de tilskudsbetingelser der er, da tilskuddet, i modsætning til da friskolen startede, overvejende baseres på antallet af elever.

1999

Som følge af byggeriet gik der nu en større renovering af børnenes legeplads i gang. Der blev lavet en ny asfaltbane, klatrestativ og gynger blev flyttet, og græsplænerne blev omlagt.

2000

Efter ansøgning fik friskolen tildelt kr. 15.000 af Friluftsrådet til bygning af tre shelters på den bageste del af skolens grund i “Hviskeskoven”. En forælder – Michael Larsen – blev sendt på kursus i sheltersbygning. Han forestod derfor opstillingen af de tre shelters.

Dette år blev VHF også del af det rummelige arbejdsmarked – Tina Nordsby blev ansat i flexjob på VHF’s kontor.

Til alles store sorg blev Hjortesøen i efteråret forurenet på grund af et bristet kloakrør. Alle fisk døde, kun nogle få ål blev reddet og udsat i en nærliggende mose. Dragsholm Kommune tømte søen for vand og efterlod et tomt vandhul, der kunne stå og “dampe af”. Vandet skulle komme igen af sig selv.

I november måned blev den gamle gasbeton-sydmur isoleret og beklædt med eternit.

2001

Det var vores 20-års jubilæumsår.

Renoveringen af VHF fortsatte. Vestgavlen med det runde vindue blev ligeledes beklædt med eternit, logoet i træ blev skiftet ud med et tilsvarende i metal, og der blev sat lys på det.

I forbindelse med vort jubilæum i august tildelte Unidanmark fonden VHF kr. 3000 til hjælp til udgivelse af et jubilæumsskrift.

Ved årets slutning sagde friskolen ”ja” til at blive benyttet som primitiv overnatningsplads som forbindelsesled mellem stiforløbene ”Isefjordstien” og ”Jyderupstien”.

2002

I foråret besluttedes det at forhøje skolepengene ekstraordinært med kr. 200 for at kunne ansætte en pedel. Efter et par forsøg lykkedes det at finde en til at påtage sig dette job.

I forbindelse med Stefan Frederiksens uddannelse som friluftsvejleder blev der søgt midler til at implementere friluftliv på VHF, og Friluftrådet tildelte endnu engang friskolen midler kr. 32.000 til indkøb af lavuer, lejrbålskasse, huggekasse, lejrudstyr … – OG Nordea – fonden forærede os en knivkasse til samme formål.

I foråret fik VHF sin første formelle personalepolitik nedskrevet og samlet i en lille folder.

2003

I marts fejrede sekretær Helle Lerche og i november fejrede lærer Anne Dongsgaard 10 års jubilæum på VHF.

I skoleåret 2002/2003 arbejdedes der hårdt på, at børnene i 8. – 9. kl. kunne komme til Island i foråret 2003, og det lykkedes med hjælp fra mange sider. Dragsholm Kommune bidrog med kr. 500/barn, Foreningen Norden med kr. 1.500/barn og Lion’s Club med kr. 1000.

Louis Petersens Legat tildelte os i marts måned kr. 22.000 til indkøb af cykeltasker og 2 cykeltrailere.

Generalforsamlingen valgte i forbindelse med nye regler for tilsyn, at VHF fremover skulle have 2 tilsynsførende.

En ny struktur i indskoling og senere videre op i forløbet blev implementeret ved starten af det nye skoleår under kyndig konsulent bistand fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

I oktober havde vi besøg af en legepladskonsulent, som kasserede vore legeredskaber, så hermed stod et nyt projekt foran os – en ny legeplads.

På julebasardagen modtog VHF kr. 50.000 fra Odsherreds Brandassurance samt kr. 2.000 fra Claus Winther til opstart af et nyt projekt ”en ny udendørs scene”, hvor ex. majfesten fremover skal kunne fejres.

2004

I starten af året påbegyndte bestyrelsen arbejdet med Visioner for VHF indtil 2006-2008. Per Bøjlund – pædagogisk konsulent – var købt til at guide bestyrelse og ledelse igennem denne proces, som da også endte med en ny vision for friskolen.

Det første tiltag til en ny legeplads blev taget ved at nedsætte et legepladsudvalg, der skulle udfærdige et ideoplæg til en sådan.

I foråret fik VHF genbesøg fra Borgarnes Skole på Island.

I løbet af året fik bestyrelsen udarbejdet funktionsbeskrivelser på alle stillinger samt beskrevet ledelsesgrundlaget på VHF.

2005

I forbindelse med den kommende nye legeplads bevilgede Friluftsrådet kr. 15.000 til bålmiljø og flydebro.

På forårets Generalforsamling ønskede Søren Kirk efter 12 år på posten at stoppe sit arbejde som formand i bestyrelsen, da hans sidste barn afsluttede sin skolegang på VHF juni dette år. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig med Bente Vingum som ny formand. Samtidig var nye love og bekendtgørelser årsag til, at vi på samme Generalforsamling måtte godkende nye og mere detaljerede vedtægter, som derefter blev sendt til godkendelse i Undervisningsministeriet.

Det hidtil siddende fondsudvalg havde af personlige årsager ikke arbejdet i ½ år, der blev derfor nedsat et nyt udvalg, som fik ¾ år til at forsøge at skaffe midler til projekterne ”Udendørsscene” og ”Legeplads”. Bestyrelsen besluttede, at arbejdet med scenen skulle sættes på ”stand by”, mens udvalget arbejdede. Herefter skal det besluttes evt. sammen med forældrekredsen, hvad scenens skæbne bliver.

Bestyrelsen besluttede, at VHF skulle være røgfri i skoletiden fra august d.å.

2006

Januar blev værdigrundlag, formål og del- og slutmål for dansk, matematik og engelsk beskrevet. VHF blev udtaget til at gennemgå en PISA-undersøgelse.

I foråret blev det besluttet at VHF skulle udvides – 16-18 elever pr. årg. samtidig opnormeredes SFO med 2/3 pædagog, og VHF fik 100% sekretær.

I sommeren blev P-pladsen udvidet til ca. dobbelt størrelse.

I august fejredes Vallekilde – Hørve Friskoles 25 års jubilæum med et brag af en fest.
Jan Borup og Lisbeth Frederiksen havde ligeledes 25 års jubilæum og Chenny Rasmussen 10 år.

I samme måned blev der afholdt ekstraordinær Generalforsamling i forbindelse med køb af nabogrund.

Som noget nyt var 2 lærere – Anne Dongsgaard og Lisbeth Frederiksen så heldige at få tildelt EU-midler til et 14 dages efteruddannelseskursus på University of Kent.

I efteråret arbejdede bestyrelsen med flere muligheder for skolebyggeri.

Jan Borup går på pension 65 år gammel og har sidste skoledag november 2006.

Samme måned fratræder Bente Vingum som formand af helbredsmæssige årsager og Torben Buch konstitueres. Suppleant Søren E. Jensen tiltræder i Bente V.s plads i bestyrelsen.

I december måned bliver friskolens vandvindmølle rejst og virker.

2007

I februar fejredes Hanne Neel Forchhammers 10 års jubilæum.

I marts beslutter bestyrelsen sig for Harresø Byggeforretning til at stå for nybygning til friskolen – og – Roskilde bank går ind i projektet.

I april besøger VHF for første gang Slovenien – folkeskolen i Dobravlje med 8. – 9. kl.

Efter Generalforsamlingen i april bliver Søren E. Jensen konstitueret som friskolens formand.

Samme måned kommer AT på uanmeldt besøg og tildeler VHF en GRØN smiley.

Renovering af den gamle bygningsmasse påbegyndes i maj. Det drejer sig om nyt fysiklokale, SFO og køkken, fællesrum og musik. Det blev gennemført med en meget stor del som forældrearbejde.

Dels fordi VHF nu tæller 136 børn, og dels fordi renoveringen var i fuld gang så måtte majfesten dette år flyttes til Vallekilde Højskole.

I August fejrer Stefan Frederiksen sit 25 års jubilæum.

Første skoledag blev der taget 1.spadestik – til den kommende nye bygning – af skolens formand Søren E. Jensen, Emma Kofoed Svendsen(elev fra mellemgruppen har gået alle år på VHF) og af friskolens første formand og ældste lærer – Stefan Frederiksen.

Hurtigt efter skolestart fik friskolen genbesøg fra Slovenien og 10 dage senere genbesøg fra Island.

Allerede i oktober kunne friskolen arrangere rejsegilde på den nye bygning.

I december modtog VHF kr. 8.000 til hjælp til ny legeplads.

2008

I januar fik VHF overdraget den nye bygning fra Harresø Byggeforretning og den 7. februar 2008 blev 4 nye lokaler – 3 klasselokaler til 7. – 9.kl. og et multirum – indviet.
VHF havde i julegave fået en projektor og et smartboard af Karl Andreasen, som er tilknyttet Harresø Byggeforretning.

Efter færdiggørelsen af bygningerne forestod nu indretningen af friskolens udenomsarealer – især selvfølgelig de nyindkøbte m2. Til denne opgave havde bestyrelsen valgt at betale landskabsarkitekt Birgitte Fink for at udarbejde en plan. Denne plan var klar i midten af april måned. I begyndelsen af marts besluttede bestyrelsen at bevilge de nødvendige penge til at etablere en ny legeplads. Så – vi tog kontakt til et par firmaer og valgte en flot løsning i robina træ. Legepladsen stod færdig den 11. april 08, hvor en af skolens elever Frederik Brockdorf holdt indvielsestalen.

I begyndelsen af maj planerede en stor flok forældre området med store maskiner. Der blev flyttet meget jord, og det begyndte at kunne ses, hvad Birgitte F. havde tænkt – det tegnede rigtig godt. Den større mængde børn, som vi nu har, var årsag til, at lærergruppen valgte, at ændre på majfestens form. Årets majfest blev et multiforum for optræden af enhver art samt bespisning på forskellig vis. Vi var generelt tilfredse, men skal ”finjustere” et par ting til næste års majfest.

I juni kom der et tiltag fra lærergruppen om en forældrehøring vedr. mobiltelefoner og anden elektronik og styling – hår, make-up og påklædning. En lørdag formiddag tog vi fat i denne snak – resultatet skal personale og bestyrelse arbejde videre med i det nye skoleår, for at blive enige om friskolens politik på disse områder.

Pr. august 2008 talte vi 159 børn på friskolen. Samtidig kunne vi fejre Bodil Iversens jubilæum, der nu havde været 20 år på friskolen.

Tirsdag den 19. august 2008 fik friskolen en henvendelse fra en tidligere forældre, som havde været med til at starte friskolen – Bodil Manz. Bodil ville donere en af sine større kunstværker – et relief – til friskolen. Relieffet er en halvcirkel, som er 2,75 m i diameter og 1,50 m højt. Vi føler os meget beæret over den flotte gave og vil finde et sted i den nye bygning til kunstværket. Vi blev enige om at værket skulle hænges i det nye indgangsparti i 107-bygningen – her passer farverne og lyset er også fint der. Vi glæder os dagligt over det.

I efteråret fik en gruppe forældre styr på det nye udeareal – der bliver sået græs i det hele, og der blev anlagt cykelsti ind til det, der senere skal blive det kommende cykelskur.

I dette skoleår startede et forsøgsprojekt, hvor vi lavede et hold af “gørebørn”, der sammen med Stefan påtog sig flere praktiske opgaver. En af de større var etableringen af en skibssætning på en del af det nye areal – det høstede de megen ros for fra alle sider.

Den friskoleavis, som vi sender hjem til alle skolekredsmedlemmer, fik i starten af skoleåret en “ansigtsløftning”, som vi håber modtagerne sætter pris på.

9. kl. var så heldige at vinde en plads i Ungdomsparlamentet. De havde sendt forskellige lovforslag ind til Folketinget – et blev udvalgt. Det betød, at 3 børn fra friskolen skulle til København den 09. februar 2009 sammen med deres lærer – Vibeke Høy. Der skulle de forsvare forslaget i Ungdomsparlamentet. Det var en stor oplevelse.

2009

I januar blev lærerrådet enige om, at vi fremover skal rejse med en årgang og altså ikke med to, som vi havde gjort hidtil. Årsagen var, at vi nu tæller 16 – 18 børn i hver årgang. Det betød, at vi i 2008-2009 og 2009-2010 skal rejse med 3 årgange for, at alle får de samme muligheder.

Den årlig debataften fandt sted i marts måned. Det gjaldt denne gang en snak om bestyrelsens oplæg til visioner for årene 2009 – 2012. Gitte Klitgaard hjalp bestyrelsen med dette arbejde. Friskolebladet fik nys om dette arbejde, hvilket var årsag til, at der blev lavet et 6 sider indlæg i bladet om VHF med titlen “Visionsplan skal sikre arvefølge og fællesskab”.

I foråret blev der plantet en dejlig bøgehæk efter Birgitte Finks plan – på det nye område – dejligt at se, hvor indbydende vores skole efterhånden tager sig ud.

For andet år i træk valgt vi en majfest i en større forklædning – i år blev det Middelalderen – bl.a. “Skipper Klement” – som dannede rammen omkring festen. vi fik en fin respons fra forældre og børn, så måske har vi fundet vores ramme til de kommende år.

I dette forår besluttede bestyrelsen på forsøgsbasis i skoleåret 2009-2010 at tilbyde soloundervisning i musik i 4 x ½ lektion.

I dette skoleår har vi af Odsherred Kommune fået samme tilbud om at benytte Odsherred Naturskole som de øvrige skoler i kommunen. Ingen tvivl om at hele quoten vil blive brugt fremover – en dejlig variation i hverdagen.

I maj/juni blev udvidelsen af stalden – det nye SFO-skur færdigt, og henover ferien blev friskolens nye cykelskur også færdigt – alt sammen udført af flittige forældre.

September 2009 talte vi 160 børn.

Nille Ravn afløste den 1. august 2009 Bodil Iversen som friskolens souschef – et generationsskifte er så småt begyndt! Nille startede samtidig et intensivt kursus i Reading Recovery, som er en måde at lære læsning på til forebyggelse af specialundervisning. Det bliver spændende, at finde ud af om det får den ønskede effekt. Forsøgsholdet med et hold børn sammen med Stefan fortsatte også i dette skoleår – en af deres første projekter var at lave en miniforboldbane til resten af skolens forboldelskende børn – målet var, at den skulle være færdig til foråret 2010, så alle kunne få glæde af den til den tid. Det blev den, og banen bliver flittigt brugt af store som små!

2010

I foråret 2010 drog alle lærere undtagen Nille på en uges kursus på Den Frie Lærerskole i Ollerup, mens et hold på 10 lærerstuderende fra samme sted overtog VHF. Det blev en fantastisk oplevelse, og de studerende klarede opgaven på friskolen med kryds og slange.

Tina Nordsby på kontoret kunne i april fejre sit 10 års jubilæum på VHF.

Vores dejlige skoleafslutning fik i år et lille knæk. Endnu engang skal friskolerne i Danmark prøves af på deres økonomi – voldsomme besparelser – væsentlig større end i Folkeskolen – truer i de kommende år.

I det nye skoleår blev det besluttet, at fortsætte successen med at tilbyde individuel musikundervisning i og uden for undervisningen. Anders Novrman havde udover Maud Kofod skaffet undervisere, så det kunne lade sig gøre. Det bliver spændende, om det har en effekt på den øvrige undervisning.

Den 5. september talte vi 167 børn.

Efteråret blev i den grad præget af regeringens “Genopretningspakke”, som ville ramme friskoler dobbelt og hårdt. Vi afholdte i den sammenhæng den 15. september en høring, hvor bestyrelsen ville høre om forældrekredsens mening om, hvordan vi skaffer os flere indtægter eller skærer udgifter ned – flere børn i klasserne, højere skolepenge, afskedigelse af ansatte, skæring i driften i øvrigt … OG –
Den 4. oktober 2010 deltog ca. 20 fra VHF i et af seks arrangerede regionale møder, som Dansk Friskoleforening indkaldte til. Her blev vi orienteret om seneste nyt vedr. “Genopretningspakken”, og der var mulighed for kommentarer og debat. I denne sammenhæng inviterede bestyrelsen finanspolitisk ordfører for Venstre Jacob Jensen og Helge Fredslund – lokal venstremand – til et møde med bestyrelsens formand, et bestyrelsesmedlem samt skolens leder. Det blev et givtigt møde, hvor friskolens repræsentanter lovede at indrapportere, hvilke konsekvenser “Genopretningspakken” fik for VHF. Herefter blev der taget initiativ til en underskriftindsamling imod den “friskole-fjendske lovgivning”

I løbet af dette efterår opstod ønsket om at prøve at se, om der var tilslutning til en Støtteforening til VHF. Det skulle det næste ½ års tid vise – et udvalg blev nedsat.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at et nyt pedelhus – “skur” skulle bygges i løbet af 2011 – da der var et stort behov for frastilningsplads til diverse pedelmaskiner.

Den 8. december 2010 fik friskolen overrakt kr. 25.000 af Odsherreds Brandassurance – beløbet var øremærket stole (+ evt. borde) – det blev til 73 nye stole til Baunen – dejligt!

En overvejelse om børnehave tilknyttet friskolen tog også sin begyndelse – og også i denne sammenhæng blev der nedsat et udvalg, som skulle afholde sit første møde i januar – så måtte tiden vise om der også var et sådant ønske blandt forældregruppen.

2011

Jubilæumsår – denne gang 30 år – utroligt!

Den 17. januar 2011 fik friskolen tildelt kr. 69.122 af Satelitten. Bestyrelsen gik i”i tænkeboks” for at finde ud af, hvad vi allermest havde brug for.

Rita Nielsen i SFO fejrede sit 10 års jubilæum i februar.

I løbet af 2010/2011 er der vokset en spirende tanke frem om friskolens egen børnehave – det bliver spændende at se, hvordan det ender!

I maj måned modtog VHF,  kr. 13.100 fra Friluftsrådet til en bålhytte. Allerede inden sommerferien fik et hold forældre gjort bålhytten næsten færdig.

Den 19. august 2011 fejrede vi friskolens 30 års fødselsdag med opsendelsen af balloner midt på dagen og stor fest for forældre, børn og personale om aftenen. I den anledning var der lejet et kæmpe cirkustelt, som festen skulle holdes i. Det var en vellykket aften med god mad, sjov på scenen af personalet og dans til sidst.

Efter ferien blev det resterende arbejde færdiggjort, så bålhytten kunne stå klar til det Regionsarrangement om udeliv, som vi havde sagt “ja” til at være værter for den 08. september.

I løbet af efteråret blev det besluttet, at købe det cirkustelt, som blev brugt til jubilæet, hvis det var muligt. DET var det – så nu har vi et cirkustelt, hvor vi kan være rigtig mange. Det skal bruges første gang til majfesten 2012.

2012

Satelitten donerede yderligere 20.000 kr. til friskolen i foråret til indkøb af trådløse mikrofoner til årets majfest i det nye cirkustelt – skønt og TAK endnu engang. Endnu en gave landede i “friskolens skød” i maj måned. Skov- og naturstyrelsen donerede 3 flotte – og – tunge bord- bænksæt, som, når de er blevet smurt med træbeskyttelse, skal ned og stå ved den nye bålhytte.

Den 22. juni 2012 arrangerede friskolen stor afskedsreception og aftenfest for Lisbeth og Stefan Frederiksen, der havde valgt at “takke af” og gå på efterløn med udgangen af dette skoleår efter 31 års virke, som henholdsvis friskolelærere og – ledere i periodens løb.
Pr. 1. august 2012 er Vibeke Lemming Høy konstitueret som skoleleder.

Tanken om friskolens egen skovbørnehave blev en realitet den 26. juni 2012, hvor Odsherreds byråd endeligt godkendte projektet. Herefter gik alle øvrige formaliteter igang – såsom byggetilladelse, lånoptagelse, bestilling af materialer m.m. En spændende tid!

Efter en god sommer startede vi på skoleåret 2012/2013 med en lille ny for vores skole. Vores egen Skovbørnehave. Der startede 12 børn op på åbningsdagen, glade og forventningsfulde.

Knap var vi gået igang med skoleåret før den første gave dumpede ned over os. VHF fik fra Rotary i Svinninge doneret en hjertestarter, som nu hænger i indgangspartiet. En gave som vi håber ikke at få brug for, men dog rar at have.

Den 5. september 2012 talte vi 175 elever på friskolen.

Skovbørnehavens bygning havde første spadestik den 12. september 2012. Det var børnehavens børn der gravede for, og så kunne byggeriet ellers gå igang.

Oktober måned bød på et par nye tiltag på VHF. Den første lørdag i oktober havde VHF i samarbejde med de andre friskoler i Odsherreds kommune arrangeret Friskolernes Dag. Dette er en dag, hvor skolen åbner dørene for alle interesserede, som kunne have lyst til at kigge forbi. Der var i år arbejdende værksteder, og masser af besøgende. En vellykket dag.

I slutningen af oktober var overbygningens forældre i fuld sving med vores nye tradition Halloweenfesten, som er afløser for vores høstfest. En uhyggelig fest, som blev taget rigtig godt imod af alle. Der var til dagens arrangeret lege og udklædningskonkurrencer.
En (u)hyggelig aften for alle.

VHF deltog igen i efteråret 2012 i udveksling med elever fra Slesvig. En uge, hvor eleverne fra 6. kl. har mulighed for at åbne deres hjem for en elev fra Slesvig, og ugen efter tager på besøg dernede. En givende udveksling for skolens elever, som skaber kontakter og venskaber på tværs af landegrænser.

Den 23. november blev der holdt rejsegilde for vore nye Skovbørnehave.

2013

Allerede den 12. januar 2013 kunne alle Skovbørnehavens friske forældre holde flyttedag. Der blev gået til den, og alt inventar blev flyttet i løbet af weekenden. Det var en stor dag om mandagen, hvor børnene endelig kunne indtage det nye flotte hus.

1. marts 2013 kunne vi fejre Helle Lerche 20 års jubilæum på VHF.
I marts måned drog 7. klasse afsted til Slovenien, for at besøge vores venskabsskole. Som altid var dette en stor succes, og vi fik forstærket de bånd, som blev knyttet i efteråret.’

I april måned valgte generalforsamlingen at følge bestyrelsens indstilling om at vælge Vibeke Høy til ny skoleleder for VHF.

Den 20. april 2013 blev alle sejl sat til i en flot, forrygende, storslået og helt igennem fantastisk indvielsesfest for vores Skovbørnehave. Dagen blev fejret med picnickurv, arbejdende værksteder, ponyridning, klovn, snobrød og mad på bål.
En dejlig dag med rigtig mange gæster.

Den traditionsrige majfest fik i 2013 en ansigtsløftning. I år blev der på skolen lavet et stort skuespil, men inddelt i mange forskellige scener, som tilsammen udgjorde fortælling om de 15 grimme ællinger. Det var den gamle fortælling, som alle kender, pakket ind i forskellige udtryk.
En dejlig aften med glade og forventningsfulde børn.
I juni sagde vi farvel friskolens hidtil største afgangsklasse – nemlig 20 elever.

I juni måned stod forældrene i indskolingen for endnu en fornyelse, nemlig arbejdslørdag, som blev en succes, hvor rigtig mange bidrog til at gøre vores skole fin – både ude og inde.

Skoleåret 2013/2014 startede med fejringen af Bodil Iversen 25 års jubilæum. En stor dag med mange gæster, musik og festligheder.
I august startede 17 nye børn i børnehaveklassen.

2013/14

Jubilæum:
Bodil 1. aug. 25 år
Helle 1. marts 20 år
Lene P. 1. okt. 10 år
Erwin går på pension pr. 31. juni 14.

På skolen går det rigtig godt. Vores elevtal pr. 1. aug. 2013: 165 elever og 1. juli 2014: 172. Vores ventelister vokser – måske pga. Hørve Skole lukker overbygningen, måske pga. af ny skolereform, måske fordi vi bare gør det godt? – det vides ikke, men for os ser det godt ud!
Vibeke fratræder som skoleleder, og Nille konstitueres.

Skolen søger ny skoleleder pr. 1. august 2014
Skolen tæller 11 lærere – Bodil, Anne, Thomas, Emilie, Palle, Henrik, Chenny, Jesper, Clark, Dorte og Pauline. 4 musiklærere til vores frivillige og individuelle musikundervisning – Anna-Karina, Maud, Benthe og Mathias. 6 pædagoger i Spireloppen – Nina, Lene, Maria, Pernille, Erwin og Mette. På kontoret – Helle og Tina. Pedel – Stig og rengøring – Vibeke.

Skovbørnehaven er i rivende udvikling – pr. 1. juni 2014 tæller vi 44 børn og fem fuldtidsansatte – Simone, Dinie, Linda, Annette og Anders.
I Skovbørnehaven er børnene ude næsten hele tiden, og udover at lege, snitte, undersøge døde nedgravede dyr (!) og meget, meget mere, så er børnegrupperne rigtig meget på tur i området, hvor vi bor. Der er spændende i Vallekilde, på Gravhøjene og nogen gange behøver man ikke gå så langt. Så spændes rygsækken med madpakke på ryggen, turen går gennem Hviskeskoven og maden nydes på Shelterpladsen.

I dette skoleår oplever vi en landsdækkende lockout – skolelærere over hele landet strejker over ny skolereform. Friskolen er ikke så hårdt ramt af strejke, da vi kun har to organiserede medarbejdere.

Vi har altid nogle elever, der er lidt udfordrede mht. at sidde for meget og arbejde meget bogligt. Derfor har vi Onsdagsdrengene, der sammen med en lærer udfører praktiske opgaver, er på ture (ex. besøg på Karas/Novorén i Audebo) slagter høns og meget mere og gennem det arbejde lærer en masse!

Nye voksne på matriklen: Mads lærer, Lotte lærer og Anders pædagog (børnehaven)

2014/15

Ny skoleleder pr. 1. aug. 2014 – Hans

Afdelingsleder for indskoling, SFO og børnehaven – Nille
Bestyrelsens nøgleord for året er kommunikation.
Skovbørnehaven tæller 52 glade skovbørn, der er ansat 6 pædagoger og ventelisten vokser.

Vores sædvanlige struktur for MAJFESTUGEN har vi ændret på, da vi nu er så mange børn, at det har været en udfordring, at alle har meningsfyldt ´arbejde.’ Derfor har vi i år valgt at kalde det for MAJFESTIVAL.

Eleverne har kunne vælge følgende hold: Teater, gøgl, Legeland, madhold, lillekor, band, medieværksted og dans/ parkour/akrobatik. Vi starter som vanligt med dans rundt om Majstangen og derefter er der optræden på forskellige lokationer rundt på skolen. Aftenen er en stor succes!

2015/2016

Marianne ansat pr. 26. august 2015
Peter ansat pr. 1. oktober 2015
Alex ansat pr. 25. januar 2016
Anders (nuværende pædagog) ansættes som leder i Skovbørnehaven pr. 1. marts 2016

Jubilæum:
Stig pr. 1. marts 10 år.
Anne 1. august 20 år.

Skolen tæller pr. 1. april 2016 i Skovbørnehaven 54 børn og på Friskolen 175 elever.

Ansatte på Friskolen er: Bodil, Anne, Mads, Alex, Pauline, Chenny, Henrik, Peter, Palle, Clark, Anna- Karina (musik). I SFOen: Maria, Pernille, Lene, Nina, Mikael og i Skovbørnehaven: Anders, Dinie, Linda, Lasse, Anna, Jette og Lis. På kontoret: Helle, Charlotte og Tina. Pedel: Stig og rengøring: Vibeke.

Dette er året hvor Friskolen får reklameskilte op i begge VHG-haller!

Forældre til Thilde i 1. kl. tager initiativ til at starte et børnekor for bh.kl.- 4. kl. Christoffer leder koret, der skal ende ud i en lille musical.

Til årets fælles JULEPAKKEKALENDER, der hænger i gangen inden Baunen, beslutter vi, at det i år skal være genbrugsgaver. Vi har som altid en fælles juleklippeklistre m.m. dag mandag d. 1. dec., Luciaoptog på både skolen og i Skovbørnehaven d. 13. dec. og åres Julevolley anden sidste dag inden ferien. Sidste dag inden juleferien hygges i klasserne, vi danser alle om juletræet og slutter sammen i Baunen med ’War is over’.

Årets MAJFESTUGE byder på en tur ud i verden – VHF-rejser. Børnene kan i år melde sig på et land, som de bliver kloge på (primært praktisk/kreativt) i ugens løb, og til selve Majfestdagen, der selvfølgelig starter med sang og dans om Majstangen, kan man ´flyve´ rundt til de forskellige lande, under kyndig hjælp fra vores lokale piloter og stewardesser, og opleve den lokale folklore, måske smage på nationale retter og meget, meget mere. Det bliver endnu en fantastisk Majfestuge!

2016/2017

Jubilæum:
Nina pr. 1. august 10 år
Chenny pr. 1. august 20 år
Tine ansættes som ny souschef pr. 1. oktober
Rasmus ansættes i SFOen
Jens starter som lærer pr. 2. januar.

Skovbørnehaven får ny leder pr. 8. feb. 2017 – hun hedder Kristina
Jan starter i pædagogstilling i Skovbørnehaven 1. april
Vi har i september besøg af vores venskabsskole i Slovenien, som vi skal genbesøge til foråret. Dette venskab har efterhånden stået på i nogle år, og det er stadig nogle dejlige uger vi har sammen.

Odsherred Kommune planlægger et kæmpe projekt – Geo-kids – som en del af GEO-Parken. Friskolen er i september på tur omkring Vejrhøj og hører om landskabets opståen. Vi – og alle andre skoler i Odsherred – får besøg af en lokal kendt keramiker fra Nykøbing, og ALLE børn i Odsherred laver deres egen maske i ler, der nu står ved Shelterpladsen i Veddinge. Et fantastisk syn! Der er QR kode på alle masker, så man kan gå ind og se, hvem der har lavet hver enkel maske, samt se en lille film, hvor barnet fortæller om egen maske.

Til dette års Majfest har lærer Pauline omskrevet Den Uendelige Historie af Michael Ende. Vi har haft et ønske om at lave en musical, hvor alle elever på hele skolen deltager – i samme stykke, og dette bliver i år muligt. Men da vi er rigtig mange, har vi lånt hal 1 i Fritidscenteret, så der er plads til alle. Det bliver en fantastisk aften!
Vi får Skoleintra både på Friskolen og i Skovbørnehaven.
Skovbørnehaven har fået et nyt Shelter, og som nyt tiltag sover sovebørnene nu lur der.

2017/2018

Martin ansat pr 1. august 2017
Lenee ansat pr. 1. august 2017
Clark har 10 års jubilæum 1. august.

Nye pædagoger i børnehaven ansat juni/juli: Leder – Tom, Mickael, Brian, Inger, Camilla og Kicki.
I Skovbørnehaven er Forældregruppen er meget arbejdsomme. Forældre træder til, når ting skal repareres eller en ny ting skal laves. Frokosthytten får i år lagt nyt flisegulv, der bliver lavet højbede til blomster og grøntsager og bålhytten får ’lagt strøm ind’. Forældrebanken fungerer også rigtig fint her.
Skolens overbygning har stadig udveksling med Slovenien, de har en tur til Berlin, og en lidt større tur til et sted i Danmark. Vi prioriterer disse ture for at styrke fællesskabet og opleve verden omkring os.
Persondataforordningen bliver indført – også på Friskolen.

Vi har siden skolens start haft MAJFESTEN som en af vores stolteste traditioner. Men, pga. øget travlhed i overbygningen – flere fag er blevet til eksamensfag, beslutter lærerkollegiet, at konverterer Majfesten om til en

OKTOBERFEST. Samme koncept – bare på et tidspunkt, hvor alle har tid til at være med.

2018/2019

Bodil har 30 års jubilæum
Hans stopper som leder i december og Bo ansættes
1. marts.

Vi får besøg af borgmesteren, der tildeler Friskolen Det Grønne Flag, fordi vi i undervisningen har arbejdet rigtig meget med – og er blevet kloge på miljø og bæredygtighed.

Hele skolen deltager som altid til den årlige VHG-dag i Hørve Fritidscenter. En fantastisk dag, hvor de frivillige trænere inden for alle de discipliner der udbydes bruger en feriedag og introducerer alle byens børn for hvad Fritidscenteret kan tilbyde af sportsaktiviteter.
Igen i år har vores 8. klasse udveksling med vores venskabsskole i Slovenien.

Vores første Oktoberfest bliver afholdt og er i år et multi-stykke, hvor alle klasser byder ind med en performance, der passer til overskriften: Os der går med bange bukser. Børnehaven kommer til generalprøve. Det hele foregår i Fritidscenteret.

Rikke fra 6.kl. vinder en skrive konkurrence i Odsherreds Litteratur og Læsefestival.

Vi har en flok energiske forældre med Lars S i spidsen, der stiller op og udfører arbejde med at opsætte og nedtage telte på Vig Festivalen. Pengene går til fondsudvalgets kasse, som skolen så kan søge til særlige formål. Pengene i år bliver tilskud til vores nye store rutsjebane.

Vi har som altid en fantastisk cafe´-aften i marts, hvor alle elever der modtager musikundervisning optræder for alle forældre og søskende, med et efterfølgende kæmpe fælles kagebord.

I juni holder vi dimissionsfest for 17 dejlige unge mennesker, som vi sender ud i den store verden.

I september deltager vores overbygning i Unge Folkemødet, der afholdes på Den Rytmiske Højskole i Vig.

Årets Oktoberfestuge har temaet MARKEDSDAG, og de forskellige hold arbejder på at lave boder med forskelligt indhold til afslutningsdagen, hvor alle forældrene kommer.

Vi har en dejlig december måned med fællesskabet i fokus. Vi har en julehistorie hver dag til morgensang, hvor klasserne på skift skriver videre på den, vi har dør-konkurrence – hvilken klasse laver den flotteste juledør? – og vi slutter skoledecember af med julevolley, dans om juletræet udenfor og julehygge i klasserne.

7. klasse inviterer til den årlige fastelavn i februar og det bliver et brag af en dag, med Catwalk i Baunen (klassevis), kåring af bedste kostumer, sjove lege og selvfølgelig bliver katten slået af tønden.

Danmarks lukkes ned d.11. marts af Corona. Vi prøver nødpasning, nødskole, distancekram og fjernundervisning på Zoom. Det er ikke lige let for alle – både voksne og børn. Efter vi igen kan være fysisk på skolen er det en noget anderledes hverdag for os alle. Håndvask og afspritning af hænder, borde, alt man rører ved. Udearealerne opdeles i zoner hvor man kun må være sammen med egen klasse. Morgensang er ikke en mulighed i samlet flok – vi forsøger så godt vi kan hver for sig. Fællesskabet, som vi normalt er så afhængige af, må vi lægge på hylden for en stund.

15. april åbner vi skolen for 0.-5. kl. Der er kun hjemgruppedage, man underviser så meget som muligt udenfor, udearealet bliver opdelt i zoner, hvor klasserne er på skift i perioder. Frikvartererne er forskudt, der er ekstra rengøring og håndvask/afspritning i lange baner og mange andre tiltag, for at undgå smitte. Vores børn og ansatte klarer det til UG!

6.-9. kl. bliver undervist på Zoom og forventes tilbage på skolen 11.maj. Også her klarer vores elever det fantastisk, og lærerne udviser stor opfindsomhed i deres undervisning med bl.a. madlavning på Zoom.

Årets dimissionsfest for 9. kl. foregår denne gang i Korskirken, da der er mere plads end i Baunen. Maden er portionsanrettet og det bliver en anderledes, men fin aften, hvor vi fejrer vores unge menneskers farvel til Friskolen.

Sara ansættes pr. 1. august.
Rikke ansættes som Marias barselsvikar.

Alle klasser kommer på lejrskole som vanligt i starten af skoleåret og vi nyder, at vi efter et Corona forår med meget hjemmeundervisning igen kan være sammen.

3 nye fag er kommet til på skemaet i 7. og 8. kl. – håndværk/design, madkundskab og musik. Det er valgfag, hvor eleverne på tværs af klasserne selv vælger hvilket fag de gerne vil have. Faget afsluttes med en prøve i 8. klasse.
Et andet nyt tiltag er vores Science Klub, hvor elever i 4.-6. klasse kan vælge at arbejde med naturvidenskabelige udfordringer et par timer om ugen.

I løbet af efteråret blusser Coronaen igen op, og fællesarrangementer de næste måneder udsættes/aflyses. Bestyrelsesmøder foregår på Zoom. Dog gør vi alt hvad vi kan for at lave en så normal hverdag som muligt.

I marts starter vi en ret gennemgribende renovering/forbedring af Skovbørnehavens hus. Da byggetilladelsen til at lave vægge og rum lader vente på sig, beslutter vi at starte med gulvene. Skovbørnene flytter ned i VGH hallen i de tre uger, hvor arbejdet foregår.

2021/2022

Friskolen fejrer 40 års fødselsdag på skoleårets første skoledag d. 8 august 2021.

Chenny har 25. års jubilæum der fejres 8. august.
Pernille har 10 års jubilæum der fejres 8. august.
Susan ansættes 1. august.
Jeanette ansættes 1. november.
Thomas ansættes 1. april.

Årets Oktoberfest hedder i år SOLBY. Skolen bliver lavet om til en by med avis, bank, borgmesterkontor og forskellige butikker. Eleverne er ansat de forskellige steder og får løn (Solby-penge), som de hæver i banken, og kan de bruge pengene hos bageren, skønhedsklinikken eller en af de andre butikker. Ugen kulminerer med besøg af forældrene, der kan veksle penge i banken og derefter købe ind de forskellige steder og gå til koncert i cafeen i Baunen. Det bliver en dejlig uge!

I september kviktestes alle elever fra 5.-9. kl.
Alle elever fra 3.-9. kl. der ikke er færdigvaccineret, kviktestes hver onsdag på skolen i november og december.

Efter jul er restriktionerne vedr. Corona lettet så meget, så vi næsten igen kan have en normal hverdag. Børnene skal ikke længere testes på skolen. Dog tør vi stadig ikke afholde store arrangementer indenfor, så bl.a. SFO’ens Musikfestival må aflyses.

I februar tager 8.kl. på MADLEJR en hel uge, og bliver kloge på hvordan man tilbereder mad helt fra bunden.
I juni afholder vi udendørs Musikfestival, hvor alle elever der modtager musikundervisning underholder med musiske indslag og derefter er der kæmpe kagebord, hvor alle familier medbringer en kage til det fælles kagebord.
I Skovbørnehaven er forældrerådet i gang med at etablere en mentor-ordning, så ’gamle’, men nuværende forældre kan hjælpe/vejlede nye forældre med stort som småt, når deres barn starter.

Chenny og Marianne går på pension på skoleårets sidste skoledag.

2022/2023

Cecilie ansættes 1. august.

Viktoria ansættes 1. august.

Dennis ansættes 1. oktober

Skovbørnehaven har 10 års jubilæum og det fejres med en stor fest.

Helle har 1. marts 30 års jubilæum.

Maria har 1. marts 10 års jubilæum.

9.kl. er i Berlin med Alex og Jeanette. De har en dejlig tur.

Efter et par Corona-år, hvor der i perioder har været undervisning hjemme på zoom, er dette året, hvor vi igen skal finde alle vores dejlige traditioner frem og nyde fællesskabet. Vi har en 1. klasse der f.eks. aldrig har været til morgensamling med hele skolen! Men NU skal vi tilbage til normalen. Vi skal have gang i makker-klasserne, fællesskaber på kryds og tværs – lege sammen med andre klasser i frikvarterne. Alle trænger!

Vi starter to nye tiltag – en frivillig lektiecafe to eftermiddage om ugen for indskolingen og en What’s Up cafe for vores udskolingsbørn.

I september deltager vores overbygning i Ungefolkemødet, hvor de deltager i debatter og workshops med andre unge fra Odsherred.

Årets Oktoberfest har Fremtiden som emne. Eleverne skal på tværs af klasserne producere ting til fremtiden – såsom mad, bygge huse på Mars, strikke til træerne (så de ikke fryser – træerne er vigtige!) eller laver horoskoper. Det er endnu en hyggelig og lærerig uge med masser af kreativitet og nye venskaber på kryds og tværs.

I efteråret 2022 starter vi ombygning af vores skovbørnehave. Pga. nye regler kan vi bl.a. ikke have et stort rum mere, så en ret så omfattende ombygning går i gang. Dette er færdigt i foråret 2023, og børnehaven står nu knivskarpt og flot.

Vi afholder Musikfestival i juni i dejligt vejr og alle klasser der undervises i musik samt vores frivillige musikhold optræder og underholder os alle. Vi har lejet en stor scene, så alle kan se og høre hvad der foregår. Det bliver en rigtig dejlig aften, hvor snakken (og sangen) går livligt, og alle hygger sig.

2023/2024

Henrik har 10 års jubilæum 1. september 2023
Lene P har 20 års jubilæum 7. oktober 2023

I september afholdes der igen OL i Højby med stor succes. Indskolingsbørnene deltager hver især i en disciplin og kæmper i små grupper mod de andre skoler i kommunen. Det er et heldagsarrangement med fælles indmarch og til sidst medaljeoverrækkelse til de vindende hold. Kommunes SFO’er er arrangører af OL.

Skolen og børnehaven deltager i Odsherred Kommunes Kumult arrangement – et kulturelt tilbud, hvor det er muligt at få et undervisnings forløb i bl.a. billedkunst, historieskrivning og musik.

9.kl. rejser til Berlin i september med Alex og Jens.
Til årets Oktoberfest kan eleverne denne gang arbejde med forskellige lande og deres kulturhistorie. De lærer om et nyt land og nye håndværk hver dag og ugen kulminerer med forældrebesøg, hvor eleveres kreative produkter vises frem. Lande der bliver besøgt er bl.a. Egypten, Indien, Brasilien, Finland, Sverige, Myanmar, og Kina og benyttede håndværks discipliner er bl.a. broderi, skulptur og at bygge en svedehytte.

I SFOen er der i årets løb Discofest, Bedsteforældre bingo, dyredag, strandtur og den legendariske MGP fest.
I december måned hygges der i stor stil, mens vi venter på julen. Der er fælles klippeklistredag i starten af måneden, hvor klasserne og deres dør pyntes. Børnene fra Skovbørnehaven vælger hvilken klasse, der har lavet årets fineste/sjoveste dør.

Vi har i julen 2023 til morgensang haft en gammel kending – en julesang, der hver morgen fik et nyt vers – skrevet af klasserne på skift. Julevolley er stadig en af de bedste dage på året, og endnu engang må eleverne se sig slået til sidst af DREAM-TEAM! 

Skolen

Åbenhed og tryghed er for os på skolen rammen om et godt børneliv

SFO

Spireloppen er et fritidstilbud, hvor den frie leg vægtes højt

Børnehaven

Udvikling i skovbørnehaven sker gennem udforskning, leg og tryghed